var _hmt = _hmt || []; (function () { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "//hm.baidu.com/hm.js?dbb1c44cf6881a3b6d28b7fcd3c5bd0e"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var _sogou_sa_q = _sogou_sa_q || []; _sogou_sa_q.push(['_sid', '176817-181449']); (function () { var _sogou_sa_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://" : "http://"); var _sogou_sa_src = _sogou_sa_protocol + "hermes.sogou.com/sa.js%3Fsid%3D176817-181449"; document.write(unescape("%3Cscript src='" + _sogou_sa_src + "' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); })();

您当前所在的位置:首页 >客户评价

河北省建筑科学研究院

 “研究院从2013年开始着手构建网络在线考试平台,对于这一面向全研究院开展的教育培训在线考试平台,企慧通项目组为我们提供了优秀的学习软件产品即企慧通在线考试系统,以及科学可行的解决方案,全面满足了平台关于在线学习、在线考试等各种功能需求。目前,省建筑科学研究院网络系统平台已正式启用,平台运行稳定,表现优良,保证了广大干部教育培训考试等工作的顺利开展。”

本文由企慧通官网(http://www.qht-training.com.cn)负责整理,转载请保留!

$(function () { $(".lineik").mousemove(function () { $(".linei").show(); }); $(".lineik").mouseleave(function () { $(".linei").hide(); }); $(".lineik2").mousemove(function () { $(".linei2").show(); }); $(".lineik2").mouseleave(function () { $(".linei2").hide(); }); });